Formanden har ordet.
 

 

Svendborg den 1. april 2019

Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.

Generalforsamlingen i Borgerforeningens guldsal den 25. februar var igen en god oplevelse. Mere end 200 medlemmer deltog i mødet og foreningens revygruppe underholdt os bagefter.

På vores hjemmeside, www.svsi.dk, kan du under "generalforsamling" se formandens beretning, regnskabet og generalforsamlingsreferatet. Fotos og en videooptagelsen fra mødet og underholdningen kan ses ved at gå ind under "Arrangementer/Tidligere arrangementer". Videoen tager ca. 1 time og 30 minutter. Underholdnin-gen starter ca. 1 time inde i optagelserne.

Beretningen blev taget til efterretning og regnskabet blev godkendt uden anmærkninger. Foreningskontin-gentet bliver uændret 150 kr. i 2020.

Ingegerd Størling og Johannes Blaagaard blev valgt ind i bestyrelsen.

Du kan se den nye bestyrelse på hjemmesiden under "Foreningen/Bestyrelsen". Nye fotos af bestyrelsen og de to nye medlemmer er på vej.

Som nævnt i årsberetningen har bestyrelsen bl.a. følgende opgaver at tage fat på i 2019:

o Fokus på aktiviteter til de nye og gerne yngre pensionister.

o Svendborg Krolf mesterskaber og cykelevents for tur-, el- og mountainbike.

o Fortsætte med at effektivisere administrationen, minimere antallet af ressourcekrævende individuelle aftaler, styre økonomien tæt og forbedre indtjeningen.

I løbet af den første weekend i maj skifter vi til en ny hjemmeside, som også kan fungere på de fleste mobilte-lefoner. Den nye hjemmeside gør det mere overskueligt for medlemmerne at melde sig til foreningens forskel-lige aktiviteter. En stor tak til vores brugerpanel, som har givet gode råd undervejs. Der vil blive lavet en lille vejledning til hjemmesiden.

Vi er i gang med det næste aktivitetskatalog og jagten på annoncører er samtidig gået ind. Per Thrane Jensen, 60 83 08 56, perthranejensen@gmail.com, har lovet at give en hånd med. Det er imidlertid ikke nogen lille op-gave, da annoncørerne ikke hænger på træerne, hvis man ikke lige kender dem i forvejen. Vi satser derfor også på, nogle af vores 1000 medlemmer har nogle mulige annoncører i deres omgangskreds, som de selv vil kon-takte – eller fortælle Per Thrane eller mig, hvem vi kan ringe til. I kan se annoncebetingelserne på hjemmesi-den.

De bedste hilsner.

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

Formand


Svendborg den 30. januar 2019

Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.

Velkommen til en ny sæson.

Vi kom ind i det gamle år med en medlemsskare på omkring 990 medlemmer. Vi har været flere medlemmer i foreningen i 2018, men lukningen af 5 små Let Motion hold på plejecentrene betød, at deres medlemskab af foreningen ophørte ved årsskiftet. Holdene kørte et halvt år på en særlig aftale med kommunen. Tabet er imidlertid blevet mere end opvejet af en tilgang af nye medlemmer. Det er vores nye aktivitetstilbud, "Natur motion", "Smarttræning" og "Turbomænd", der bærer hovedansvaret for det.

Vi har også fået en ny gruppe medlemmer. Det er seniorer, der bor i ældreboliger i Wandallshaven, samt be-boere på Thurøhus Plejecenter og seniorer der kommer i dagcenter samme sted. Vi har i samarbejde med kommunen og Dansk Arbejder Idrætsforbund startet et antal ugentlige aktivitetstilbud på disse steder. Det er blevet en stor succes – ikke mindst på grund af en gruppe frivillige fra vores forening, som står for aktiviteter-ne.

Du har i fredags modtaget indkaldelsen til vores generalforsamling den 25. februar kl. 14 i Borgerforeningen. Den blev sendt ud på mail og kan også læses på hjemmesiden, www.svsi.dk.

Vi skal have valgt 3 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf mindst 2 bliver nye ansigter. Endvidere 2 suppleanter, 2 revisorer og en revisorsuppleant. Jeg hører gerne fra dig, hvis du vil vide mere og/eller ønsker at stille op til en af de nævnte poster.

Jeg kan allerede nu røbe, at vi kommer ud af året med et pænt overskud. Det skyldes blandt andet flere beta-lende deltagere på vores aktivitetshold og at vi har været gode til at skaffe fondsmidler og andre indtægter. Regnskabet kan læses på hjemmesiden fra den 10. februar.

Vi har gennemgået vores budget særligt grundigt denne gang. Det er for at begrænse udgifterne til det mest nødvendige, så vi har nok til både udviklingen og til driften af foreningen i 2019. I år skal vi jo også sørge for løn til vores dygtige foreningssekretær, Ellis Rasmussen, som startede hos os i juni sidste år. Budgettet ser fornuf-tigt ud og vil blive gennemgået på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er et vigtigt møde for foreningen og er en af de få lejligheder, hvor bestyrelsen kan få input fra medlemmerne og omvendt. Til daglig er vi jo spredt på 20 forskellige adresser og 40 forskellige hold i kommunen.

Generalforsamlingen blev en succes sidste år med ca. 200 deltagere. Den levede op til sit formål og der var en rigtig god stemning. Vi ser frem til at se lige så mange medlemmer i år. Du tilmelder dig hos holdlederen senest den 20. februar af hensyn til forplejningen. Er det ikke muligt, kan du kontakte sekretariatet. Husk på, at vi holder ferie 11.-17. februar.

PS: Hvis du er tilmeldt, men bliver forhindret, vil jeg bede dig om at kontakte sekretariatet, så der ikke bestilles (og betales for) mere end nødvendigt.

De bedste hilsner.

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

Formand

 


Svendborg den 12. december 2018

Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.

Først en tak til de 3 medlemmer, som reagerede på mit nødråb i mit sidste medlemsbrev om at hjælpe os med at finde annoncører til det kommende aktivitetskatalog. Vi fik 2 nye annonceaftaler. Resten måtte formanden så ud og finde blandt de nuværende annoncører. Tak for det og et håb om, at vi får flere frivillige med på op-gaven til april, når det næste katalog skal forberedes. Annoncørerne hænger ikke på træerne og den personlige henvendelse fra en, som annoncøren kender i forvejen, virker bedst.

Som nævnt i mit medlemsbrev i juni er Svendborg Senior Idræt også omfattet af persondataloven, som skal sikre, at personoplysninger ikke misbruges. På vores hjemmeside kan du under "Generelle betingelser" se vores politik for håndtering af personoplysninger.

Vi havde et lille hængeparti. Det vedrørte håndtering af fotos med personer på – typisk på vores hjemmeside og i aktivitetskataloget. Ifølge DGI’s jurister kan man lovligt offentliggøre situationsbilleder uden forudgående samtykke fra de viste personer. Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentli-ge formål med billedet.

Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet netop er at afbillede/portrættere en eller flere bestemte personer. Det kunne for eksempel være holdbilleder eller portrætter af instruktørerne eller bestyrelsen. Portrætbilleder kræver samtykke fra de(n) viste person(er) på billedet.

I praksis vil vi køre en restriktiv linje i SVSI. Når vores fotograf er ude på holdene for at tage billeder til kataloget, tilmeldingssiden, artikler eller lignende, vil deltagerne i alle tilfælde få mulighed for at fravælge at komme med på billedet. Situationsbilleder på hjemmesiden fra arrangementer, møder og udflugter mener vi ikke kræver noget samtykke fra de viste personer. Finder du imidlertid billeder, hvor du er på, som du synes er mere end en situationsbeskrivelse, hører jeg gerne fra dig. Skriv til mig på schaffalitzky@apoteket.dk.

Vi nærmer os generalforsamlingen den 25. februar kl. 14. Den holdes igen i Borgerforeningens Guldsal. Det blev jo en succes sidste år med over 200 deltagere og med en god stemning. Den er et vigtigt pejlemærke for bestyrelsen. Den er samtidig blevet et hyggeligt møde for vores medlemmer, som til daglig er spredt på mange forskelige aktiviteter og hold over hele kommunen. Vi ser frem til at se lige så mange medlemmer denne gang. Vi vil gøres vores til, at det igen bliver en god oplevelse. Sæt derfor allerede nu et kryds i kalenderen.

Og så til en god nyhed. Foreningen vokser fortsat. Vi har nu passeret de 1000 medlemmer, som især skyldes de nye aktivitetstilbud, som vi har sat i søen i løbet af året.

Til slut vil jeg blot ønsker Jer en Glædelig Jul og et Godt Nytår samt et på gensyn i næste sæson.

De bedste hilsner.

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

Formand 


Svendborg den 10.10 2018

Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.

 

Jeg skriver til dig, fordi du måske kan hjælpe os med at finde nogle annoncører til det næste aktivitetskatalog.

 

Det kostede ca. 25.000 kr. at trykke og husstandsomdele det seneste aktivitetskatalog. Det ville svare til ca. 25 kr. pr. medlem, hvis det ikke var fordi vi fik skaffet nogle annoncører og et engangstilskud fra Svendborg Firmasport. Over halvdelen kom fra annonceindtægter. 25.000 kr. er naturligvis mange penge, men det har vist sig at være pengene værd, når vi skal skabe opmærksomhed om vores forening og dens tilbud.

 

Nu skal vi på den igen. Erfaringen har været, at annoncørerne ikke hænger på træerne. Det der virker bedst er den personlige henvendelse og helst fra en, de kender i forvejen.

 

Derfor er det en meget stor opgave for en enkelt ”annoncejæger” at støve 10 annoncører op. I øjeblikket har vi faktisk slet ikke nogen til opgaven. Vi kommer lettere i mål, hvis nogle af vores 1000 medlemmer kontakter en eller flere mulige annoncører i deres omgangskreds – eller fortæller mig, hvem vi (jeg) skal kontakte.

 

Jeg appellerer derfor til dig om at give os en hjælpende hånd. Vi har 3 uger til at finde annoncørerne.

 

Hvis du eller annoncøren vil vide mere om annoncering i vores aktivitetskatalog, kan oplysningerne findes under ”Annoncering og sponsorer ”på hjemmesiden.

Annoncørerne er i dag nævnt med navn og logo på forsiden af hjemmesiden (nederst til højre).  Du kan se det seneste katalog på hjemmesiden.

På den nye hjemmeside, som kommer først i 2019, vil der fra hovedmenuen være direkte adgang til listen over annoncører.  Som noget nyt vil man kunne klikke sig videre til annoncørens egen hjemmeside.

 

Din opgave bliver at skabe den første kontakt til en potentiel annoncør, evt. fortælle os, hvem vi kan kontakte.

 

Hvis du har forslag til – eller tilsagn fra – nogle firmaer, ser jeg frem til at høre fra dig i løbet af de næste 14 dage, og helst ikke senere end mandag den 22. oktober.

 

Jeg kan kontaktes på tlf. eller sms  40 37 00 62 eller på 552hs@apoteket.dk.

 

Vi har brug for oplysninger om firmanavn, kontaktperson, telefonnummer og evt. mailadresse. 

 

 

På forhånd tak for hjælpen.

 

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

Formand


 

                                                                                                                                                                         
 


Svendborg den 4. juni 2018

 

Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.

 

Svendborg Senior Idræt er også omfattet af persondataloven. Loven skal sikre, at personoplysninger ikke misbruges. På vores hjemmeside kan du under ”Generelle betingelser” se vores politik for håndtering af personoplysninger. Under ”Medlem-login” på hjemmesiden kan du se, hvilke konkrete oplysninger vi har registreret om dig. Samme sted kan du også til- og fravælge vores elektroniske nyhedsbreve. Du vil som udgangspunkt stå som modtager af nyhedsbreve.

 

Som nævnt i mit medlemsbrev fra april arbejder vi på en ny hjemmeside. Den skal gøre det nemmere for medlemmerne at tilmelde sig vores aktiviteter og betale medlems- og evt. aktivitetskontingent. Det er også vores intention at organisere hjemmesiden, så medlemmerne nemt kan finde de oplysninger og værktøjer, som de oftest har brug for. Til det formål vil vi gerne have et brugerpanel, som vi kan spørge til råds under opbygningen af hjemmesiden. Vi planlægger et par møder i brugerpanelet i løbet af efteråret og måske et kort ”start-op-møde” inden sommerferien, hvis vi kan nå det. Der kan også komme lidt mail korrespondance undervejs i processen.

Hvis det er noget for dig, hører jeg meget gerne herom snarest. Send blot en mail til mig på

schaffalitzky@apoteket.dk.

 

Som tidligere oplyst, fortsætter vores Let Motion/træningscenter hold kun til sommerferien.  Social- og Sundhedsudvalget har valgt at indhente tilbud på den fremtidige varetagelse af opgaven. Fristen for afgivelse af tilbud udløb den 1. juni. SVSI valgte ikke at byde på opgaven, da den ikke vil hænge sammen økonomisk for os, hvis vi skal fastholde kvalitetsniveauet. Det er vi naturligvis kede af specielt på brugernes vegne. Vi undersøger i øjeblikket, om vi kan låne lokaler af kommunen, så 1-2 af de 6 hold kan forsætte som almindelige Let Motion hold under aftalen med kommunens Kultur-og Fritidsafdeling.

 

Som omtalt i vores nyhedsmail i fredags, søsætter vi et Naturmotion tilbud efter sommerferien i samarbede med DGI. På fredag den 8. juni, Kl. 14.00 – 16.00, kan du få en lille forslag på aktiviteten. Projektet er spændende, fordi Københavns Universitet er koblet på aktiviteten med henblik på at måle naturmotionens indflydelse på deltagernes fysiske, psykiske og sundhedsmæssige velbefindende. SVSI er gået ind i sagen, fordi vi finder det vigtigt at skaffe dokumentation på de aktiviteter vi tilbyder. Det kan få flere til at dyrke motion. Det er jo netop målet med den landsdækkende kampagne, ”Bevæg dig for livet”.  Den gennemføres med statslig støtte i samarbejde mellem kommuner, foreninger og de to landsforbund DGI/DIF. 

Naturmotion aktiviteten, som annonceres samme med efterårsprogrammet, oprettes kun, hvis der er nok tilmeldte, så overvej, om det er noget for dig.

 

Til sidst har jeg blot at sige god sommerferie til Jer som ikke fortsætter med sommeraktiviteterne og på gensyn til alle på Gammel Torvedag torsdag den 2. august.

 

De bedste hilsner.

 

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

Formand

 


                                                                                                    
                        

                                                                                                                                                          Svendborg den 23. marts 2018

 

Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.

 

Vi havde atter i år en generalforsamling i Borgerforeningens guldsal med en god stemning. Det var den 26. februar. Omkring 200 medlemmer deltog i mødet og ”Karl Pedersen med 2 venner” underholdt os bagefter med musik og sange fra 50-, 60- og 70’erne – krydret med lune vitser og historier.

 

På vores hjemmeside, www.svsi.dk, kan du under ”generalforsamling” se formandens beretning, regnskabet og generalforsamlingsreferatet. Du kan også se en videooptagelse fra mødet og underholdningen. Den tager ca. 1 time og 50 minutter. Underholdningen starter ca. 50 minutter inde i optagelserne.

 

Beretningen blev taget til efterretning og regnskabet godkendt uden anmærkninger. Foreningskontingentet bliver uændret 150 kr. i 2019.

 

Stinne Tram og Jørgen Sand blev valgt ind i bestyrelsen.

Efter konstitueringen ser bestyrelsen således ud:

 • Hans Ulrik Schaffalitzky, Formand

 • Lene Krogh, næstformand, (fysiske aktiviteter)

 • Jørgen Sand, (fysiske aktiviteter)

 • Aage Nykjær Jensen, (organisationen, PR og medlemspleje)

 • Leif W. Christensen, (organisationen, PR og medlemspleje)

 • Stinne Tram, (organisationen, PR og medlemspleje)

 • Hanne M. Rasmussen, kasserer

 • Bjarne Jørgensen, IT

 • Birthe Bergmann Sejrup, Seniorfritids– og idrætskonsulent

 • Erwin Winter, 1. suppleant

 • Pia Bach Sørensen, 2. suppleant

Bestyrelsen planlægger årets arbejdsopgaver på et halvdags bestyrelsesseminar den 25. april. Som nævnt i årsberetningen har bestyrelsen bl.a. følgende opgaver at tage fat på i 2018:

 • En fortsættelse af udviklingen af organisationen og uddelegering af opgaver, ansvar og initiativer.

 • Flere deltagere på de 8 Let Motion hold i idrætscentrene, som kun er 2/3 udnyttet. Vi skal have fortalt, at Let Motion holdene ikke bare er stolegymnastik, men et godt alternativ til basisholdene.

 • En endelig afklaring på Let Motion/træningscenter holdene. Social-og Sundhedsudvalget behandler spareforslag først i april. Herefter kommer der en 3 ugers høring, så først i maj ved vi mere.

 • Dialog med kommunen og vores frivillige om etablering af et motionstilbud med frivillige på dagcentre.

 • En fornyelse af hjemmesiden og forbedring af tilmeldingssystemet.

 • Nye aktivitetstilbud.

 

 

De bedste hilsner.

 

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

Formand

 


                                                                                                                                                       Svendborg den 14. februar 2018

 

Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.

 

Flere medlemmer har spurgt, hvad sagen om lukningen af Svendborg Senior Idræts Let Motion/træningscenter hold handler om. Sagen har været omtalt flere gange i artikler og læserbreve i pressen.

 

Hvad er Let Motion/træningscenter hold for noget?

Den vedligeholdende træning, som kommunen er forpligtet til at tilbyde efter Serviceloven, blev tidligere varetaget af terapeuter fra Svendborg Kommune og bestod af en ugentlig gratis træningstime i 12 uger.

I 2015 indgik SVSI en samarbejdsaftale med kommunen, som betød, at træningen i dag varetages af instruktører i Svendborg Senior Idræt, samt at der udover selve træningstimen også er en ”2. halvleg” på 45 minutter med rådgivning, hygge og fællesskab. Efter de 12 uger er der mulighed for at fortsætte på holdet for en mindre betaling. Formålet er at motivere borgeren til at fortsætte med træningen og dermed undgå tilbagefald. Kommunen yder et tilskud til driften, så de første 12 uger fortsat er gratis og deltagerbetalingen herefter kan holdes nede på 800 kr. på årsbasis – plus et foreningskontingent på 150 kr. Med aftalen sparede kommune ca. 70.000 kr. Der er 6 hold med tilsammen 48 deltagere.

 

Hvad handler sagen så om?

Kort fortalt besluttede kommunen i oktober sidste år, at man på grund af besparelser ikke ville fortsætte samarbejdet og yde tilskud til træningen efter de førte 12 uger. Man ønskede at begrænse tilbuddet til de 12 uger, som kommunen var forpligtet til, og at løse opgaven med egne medarbejdere.

   

Et enigt Social- og Sundhedsudval ønskede imidlertid at træningen også tilbydes borgeren efter de 12 uger og besluttede på sit møde i januar, at Svendborg Senior Idræt skal have mulighed for at fortsætte samarbejdet, men hvor kommunen kun betaler for træningstimen med instruktøren. ”2. halvleg” måtte løftes på anden vis med frivillige. Det vil give kommunen en besparelse på ca. 35.000 kr.

 

”2. halvleg” er imidlertid ikke kun kaffe og snak. Sammenholdet mellem deltagerne indbyrdes og dialogen med instruktøren har vist, at det motiverer deltagerne til at fastholde træningen. Samtidig klares nogle individuelle træningstekniske spørgsmål og instruktøren får også tid til at løse nogle administrative opgaver vedrørende betaling og kontakt til terapeuterne og plejepersonalet.

 

Det er baggrunden for, at vi i SVSI finder, at ”2. halvleg” med instruktøren er en vigtig del af det samlede koncept, som vi skal have med, hvis vi skal kunne stå inde for kvaliteten. SVSI tjener ikke på Let motion aktiviteten og det er ikke afgørende for SVSI, at vi har opgaven. Det er derimod vigtigt for os, at vi ikke går på kompromis med kvaliteten.  

 

Den god nyhed er nu, Svendborg Senior Idræts Let Motion/træningscenter hold alligevel fortsætter til sommerferien. Kommunens administration skal sideløbende udarbejde forslag til et fremtidigt tilbud af samme kvalitet. Vi må så se, om SVSI kan og vil være med her.

 

 

De bedste hilsner.

 

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

Formand


Svendborg den 19. januar 2018

 

Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.

 

Godt Nyt år til alle og velkommen til en ny sæson.

Vi kom ud af det gamle år med en medlemsskare på 980 medlemmer. Det er ca. 85 flere medlemmer
siden starten af året. Det er vores nye aktivitetstilbud, som f.eks. ”Mænd i naturen” og ”Zumba”, der bæ-
rer hovedansvaret for medlemstilgangen.

2018 lover også godt trods mindre prisstigninger på forskellige områder. Der er fyldt godt op på holdene
og der kom hurtigt ventelister til zumba, basis og turbo- samt på styrke- og spinningholdene.  Vi opretter
nye hold, når der er nok til at det kan løbe rundt økonomisk og vi kan skaffe lokale og instruktør. Det er
lykkedes med zumbaaktiviteten, hvor et nyt hold startede i onsdag,.

Ventelisterne giver os et godt overblik over behovet for nye hold, så jeg kan kun anbefale, at man skriver
sig på venteliste, hvis man fortsat ønsker at komme på det hold, der er fyldt op. Det giver også medlem-
merne mulighed for at komme i betragtning, hvis der opstår ledige pladser
i løbet af sæsonen – og det
er sket flere gange.

Vi nærmer os generalforsamlingen den 26. februar kl. 14. Den holdes igen i Borgerforeningens Guldsal.  
Det blev jo en succes sidste år med over 200 deltagere og med en god stemning. Vi ser frem til at se lige
så mange medlemmer i år.  Sæt derfor allerede nu et kryds i kalenderen.

Regnskabet kan læses ca. en uge inden generalforsamlingen på foreningens hjemmeside, www.svsi.dk.

3 bestyrelsesmedlemmer er på valg. Vores ene aktivitetsansvarlige, Bernt Koch og vores kasserer, Churt
Pedersen genopstiller ikke. Hertil kommer, at der skal vælges et ekstra bestyrelsesmedlem som vil blive
involveret i foreningen arrangementer, PR og frivilligpolitik, jf. beslutningen på generalforsamlingen sidste
år. Vi har nogle forslag til bestyrelsesmedlemmer med til generalforsamlingen.

Vores revisorer vil gerne fortsætte, mens vi skal finde en ny suppleant. Suppleantposten er en god anled-
ning til på en uforpligtende måde at snuse til arbejdet i bestyrelsen. Suppleanter har i flere tilfælde fået
”blod på tanden” og er fortsat som ordinært medlem af bestyrelsen.  

Vi hører gerne fra andre medlemmer, som ønsker at stille op til en af de nævnte bestyrelses- og supple-
antposter.

Efter Generalforsamlingen er foreningen vært ved et glas vin eller øl og et par sandwich, og ”Karl Peder-
sen med 2 venner”  vil sørge for underholdningen
den næste time med danske sange fra 50-, 60- og
70’erne - og sikkert også nogle engelske.

De bedste hilsner.

 

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

Formand


 

Svendborg den 16. november 2017

Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.

Så faldt samarbejdsaftalen med Svendborg kommunes Kultur- og Fritidsafdeling om tilskud til driften af Let Motion holdene i idrætshallerne på plads. Det samme gælder også aftalen om senioridrætskonsulenten og gratis kontorfaciliteter m.m.. Tilbage er stadig at få en samarbejdsaftale på plads med Sundhedsafdelingen om de små Let Motion hold på Træningscentrene. Det skal gerne lykkes inden udgangen af november.

Samarbejdsaftalen betyder bl.a., at vi fremover må undvære senioridrætskonsulenten i 2 ud af ugens 5 dage. Det har jeg skrevet om tidligere, så det var ventet. Bortset fra dette, er der ikke ændret på kommunens støtte til foreningen.

De færre konsulentdage, der fremover er til rådighed og det stigende aktivitetsniveau i foreningen, har med-ført et øget pres på foreningens sekretariat. Vi er nu mere end 900 medlemmer, og det kræver mere og mere arbejdskraft. Selvom mange af jer yder en fremragende indsats som frivillig, så mangler der hænder til de lidt større administrative opgaver

Bestyrelsen har derfor besluttet at ansætte en lønnet medarbejder i sekretariatet. Den øgede tilgang af med-lemmer giver os flere kontingentindtægter. Med lidt justeringer i foreningens aktivitetskontingenter samt be-sparelser og effektiviseringer andre steder, vil det komme til at hænge sammen økonomisk. Bestyrelsens for-slag har været drøftet med holdlederne og udvalgsformændene, som har sagt god for planen.

Du vil derfor se, at aktivitetskontingentet for styrketræning, spinning, basis motion, turbomotion og Trænings-hold for 60+ med osteoporose stiger en smule i den kommende sæson. Samtidig afskaffer vi medlemsrabatten ved deltagelse på mere end et hold inden for samme aktivitetsgruppe. Sidstnævnte kommer kun til at berøre en mindre del af medlemmerne. Medlemskontingentet på 150 kr. ændres ikke i 2018 men en evt. forhøjelse i 2019 vil blive taget op på den kommende generalforsamling. Prismæssigt ligger vi fortsat pænt i forhold til andre udbydere af gymnastik-, motions- og fitnesshold af samme varighed, kvalitet og indhold.

Det kommende aktivitetskatalog for 2018 bliver delvist annoncefinansieret, ligesom vi på andre områder har søgt og fået midler fra forskellige fonde.

Som tidligere nævnt holder vi generalforsamling mandag den 26. februar i Borgerforeningen. Det skal også denne gang blive en festlig dag med mange deltagere. Sidste gang var der mere end 200 medlemmer, som deltog.

De bedste hilsner.

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell
Formand
 


Svendborg den 22. september 2017

   

Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.

 

Foreningen er komme godt fra start efter sommerferien.  Der har været god søgning til efterårets aktivitetstilbud og medlemstallet er fortsat stigende. Der er åbnet et 5. styrketræningshold. Som noget nyt har vi med inspiration fra Sundhedsafdelingen og økonomisk støtte fra Dansk Firmaidræts Forbund startet en udendørs aktivitet kun for mænd – ”Mænd i naturen”. Den fik fra starten en god tilslutning.

Torsdag i sidste uge holdt bestyrelsen sit første møde efter sommerferien. Forretningsudvalget har været i gang allerede i august. Hovedpunktet på mødet var samarbejdsaftalerne med kommunen, som endnu ikke er faldet på plads. Samarbejdsaftalerne beskriver vores opgaver for kommunen – specielt overfor de såkaldte svage seniorer – og de økonomiske tilskud, faciliteter og personaleressourcer, som kommunen stiller til rådighed til formålet. Aftalerne er afgørende for foreningens arbejde.

Der er indtil videre aftalt nogle rammer for indholdet i de nye samarbejdsaftaler, som er tilfredsstillende for os. De betyder bl.a., at vi må undvære vores senioridrætskonsulent, Birthe Bergmann, et par dage om ugen. Til gengæld er der åbnet op for, at vi kan få en betaling for Let motion holdene, som i højere grad afspejler arbejdsindsatsen. Med 175 deltagere på Let Motion holdene er de en vigtig del af foreningen.  Samarbejdsaftalerne forventes klar til politisk godkendelse i midten af oktober.

 

Vi har i løbet af året arbejdet på, at flest mulige administrative opgaver i foreningen flyttes fra sekretariatet til aktivitetsudvalgene, og det er jo gået godt. Vi er derfor rimeligt rustet til at skulle undvære Birthe Bergmann nogle dage om ugen. Vi har dog et hængeparti for at kunne sige, at vi er helt selvkørende. Det gælder vores tværgående opgaver med arrangementer, PR, koordinering i sekretariatet og pleje af vores store korps af frivillige. Mange medlemmer gør stor indsats, men vi har meget brug for, at flere melder sig til opgaverne i vore faste udvalg, hvis vi skal kunne fungere tilfredsstillende fremover. På www.svsi.dk  kan du under ”Ledige jobs” se nogle stillingsopslag. Der kommer flere til, så hold øje med dem.

 

Bestyrelsen har besluttet, at næste års generalforsamling holdes mandag den 26. februar 2018 i Borgerforeningen. Vi arbejder på, at den bliver lige så festlig som sidste gang. Vi har allerede sikret os et tilsagn om økonomisk støtte fra Fonden for Fynske Bank.  Fonden har også støttet vores 5 hjertestarterkurser for foreningens instruktører, holdledere og frivillige. En stor tak til Fonden for Fynske Bank.

  

 

De bedste hilsner.

 

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

Formand

 Svendborg den 24. april 2017

 

Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.

 

Vores idrætshold får nye navne i næste sæson. Mange er ikke begejstrede for navnet ”lunte”, som sender et forkert signal. Vi synes endvidere, at betegnelsen ”motion” er en mere dækkende betegnelse for vores Lunte-, basis- og turbohold end betegnelsen ”idræt”. Derfor får holdene fra efteråret følgende nye navne:

 

 • Let Motion m/redskaber, i stedet for Idræt Lunte på plejecentre

 • Let Motion, i stedet for Idræt Lunte

 • Basis Motion, i stedet for Idræt Basis

 • Turbo Motion, i stedet for Idræt Turbo

 

Foreningens tilbud bliver fremover samlet i et flot aktivitetskatalog, som sendes ud til alle 65+ i kommunen sammen med bladet Impulser. Aktivitetskataloget kommer selvfølgelig også til at ligge på bibliotek, Borgerservice og lignende steder. Vi håber hermed at komme ud til en bredere kreds af seniorer.  Det er netop en af foreningens fokusområder, at flere seniorer i kommunen bliver bekendt med foreningen og dens mange tilbud, så vi får flere idrætsaktive seniorer i kommunen.  

Kataloget er et supplement til aktivitetskataloget på foreningens hjemmeside, www.svsi.dk, hvor selve tilmeldingen til aktiviteterne foregår.

 

Med samme formål for øje vil vi også meget gerne på de sociale medier. Vi har på generalforsamlingen og også tidligere efterlysts medlemmer, som vil være med til at udvikle og passe en SVSI-side på en eller flere af de sociale medier, f.eks. Facebook.  De sociale medier er effektive informationsmedier. Det gælder også seniorer.  Er du interesseret eller bare lidt nysgerrig efter at vide mere om opgaven, synes jeg du skal kontakte mig eller vores PR-ansvarlige, Leif Christensen. Du finder vores kontaktadresser på www.svsi.dk under bestyrelsen.

  

Som nævnt på generalforsamlingen skal samarbejdsaftalen med Svendborg kommune genforhandles. Det er den, som beskriver vores opgaver for kommunen – specielt overfor de såkaldte svage seniorer – og de økonomiske tilskud, faciliteter og personaleressourcer, som kommunen stiller til rådighed til formålet.

 

Politikerne i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget (EBK-udvalget) besluttede den 6. april, at Svendborg Senior Idræt (SVSI) fortsat skal være en selvstændig forening, hvor aktiviteterne er baseret på en samarbejdsaftale med kommunen. Administrationen fik mandat til at udarbejde den nye samarbejdsaftale i samråd med SVSI. Den skal med på EBK-udvalgets møde i oktober.

De første spadestik til en ny aftale tages i maj måned. Det bliver spændende at se, hvor mange ressourcer kommunen er villig til at stille til rådighed. De er helt nødvendige for en forening af vores størrelse med 43 hold på 19 forskellige adresser i kommunen

 

De bedste hilsner.

 

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

Formand

 

 


Svendborg den 9. marts 2017

 

Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.

 

Det var jo en fantastisk generalforsamling vi havde den 20. februar 2017 i Borgerforeningens Guldsal. Over 200 deltagere og en rigtig god stemning. Vores revyhold bidrog flot dertil. Tak for det.

 

På vores hjemmeside, www.svsi.dk, kan du under generalforsamling se formandens beretning, regnskabet, forslaget til vedtægtsændringer, generalforsamlingsreferatet og en flot billedserie om dagen. Du kan også se en godt ½ time lang videooptagelse af revyen. God fornøjelse.

 

Beretningen blev taget til efterretning. Regnskabet for 2016 samt medlemskontingentet for 2018 (150 kr.) blev godkendt.

 

Ny i bestyrelsen er Lene Krogh, som førhen var 2. suppleant. Som ny 2. suppleant blev Pia Bach Sørensen valgt. Pia har også sagt ja til at deltage i vores IT-opgaver, så bestyrelsesmedlem Bjarne Jørgensen fremover ikke sidder alene med det. Både Lene og Pia har i forvejen en god viden om foreningen, da de begge har varetaget opgaver i organisationen.

 

Generalforsamlingen vedtog den foreslåede ændring af vedtægterne, så bestyrelsen efter behov kan suppleres med 1-2 ekstra bestyrelsesmedlemmer.  

 

Baggrunden er bestyrelsens planer om at opdele bestyrelsesopgaverne i fem delvist selvkørende funktionsområder, hvor 2-3 bestyrelsesmedlemmer for ansvaret får opgaveløsningen indenfor i de enkelte områder. Planen finpudses på bestyrelsesmødet i april, hvorefter jeg vil orientere om deltaljerne.

 

Planen skal effektivisere ledelse yderligere og tage højde for, at flere opgaver fremover skal løses af os selv.   

 

Som planen ser ud på nuværende tidspunkt, kan vi få brug for et ekstra bestyrelsesmedlem med lyst og kendskab til - eller ligefrem erfaringer med - løsning af en eller flere PR-opgaver. Det kan handle om medlemsinformation og lignende. Det kan også handle om annoncering, publikationer og anden ekstern markedsføring eller om markedsanalyser.

 

Samarbejdsaftalen med kommunen skal som bekendt genforhandles og emnet vil blive sat på dagsordenen på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde i april. Oplægget til udvalget vil tage udgangspunkt i den nuværende organisering, hvor vi er en selvstændig forening med aftaler med kommunen om sekretariats- og lønadministrationsbistand.

 

De bedste hilsner.

 

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

Formand

 Svendborg den 8. februar 2017

 

 

Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.

 

Så er der nedtælling til vores generalforsamling, som holdes den 20. februar 2017 kl. 14.00 i Borgerforeningens Guldsal med en efterfølgende forfriskning og underholdning.

 

Af hensyn til arrangementet skal der ske tilmelding til holdlederen senest mandag den 13. februar. Fik du ikke gjort det i denne uge, kan du inden samme dato kontakte foreningens sekretariat, Tlf. 62 23 30 19, som har telefontider: Mandag & torsdag kl. 11.00 -13.00 eller onsdag kl. 10.00 - 12.00.

 

Henrik Nielsen, der er formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget, samt Morten Refskou, der er leder af kommunens afdeling for Kultur og udvikling, har begge sagt ja til at deltage som gæster i generalforsamlingen.

 

Foreningens regnskab kan fra mandag læses på vores hjemmeside, www.svsi.dk.

 

På generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå, at bestyrelsen efter behov kan udvides med indtil 2 medlemmer. Forslag til vedtægtsændringer:

 

§ 12, pkt. 7, foreslås ændret til:

Valg til bestyrelsen:

Valget gælder for 2 år. Bestyrelsesmedlemmer, som er optaget i bestyrelsen som følge af en udvidelse af bestyrelsen i perioden mellem to generalforsamlinger, jf. § 15, er på valg på den førstkommende generalforsamling.

 

§ 15 forslås ændret til:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer.

 

§ 17.   Efter sætningen: ”Bestyrelsen er beslutningsdygtig ….er til stede” tilføjes:

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Bemærkninger til forslaget:

Bestyrelsen overvejer i øjeblikket en ændret organisering af ledelsen, som skal give en klarere og mere ligelig fordeling af opgaver og ansvar i bestyrelse, forretningsudvalg.  udvalg, m.v..

Foreningen har i dag næsten 900 medlemmer, næsten 20 forskellige aktivitetstilbud fordelt på omkring 40 hold og vil i stigende grad selv skulle forvalte tilbuddene. Det er derfor nødvendigt at kunne tilpasse ledelsen, når der er behov for det.

Det kan i den forbindelse blive nødvendigt at udvide den arbejdende bestyrelse med 1-2 medlemmer, hvilket i dag kræver en generalforsamlingsbeslutning, da bestyrelses størrelse er fastsat til 7 i vedtægterne.

Planen er ikke klar endnu, men forventes at foreligge inden sommerferien. Bestyrelsen ønsker derfor en adgang til at supplere bestyrelsen, så snart planen foreligger og ikke at skulle afvente en ny generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling.

 

De bedste hilsner og på gensyn på generalforsamlingen

 

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

Formand

 


Svendborg den 15. januar 2017

 

Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.

 

Velkommen til en ny sæson - med fuld damp på allerede fra den første uge.

 

I det sidste ”Formanden har Ordet” fortalte jeg, at generalforsamlingen i år holdes den 20. februar 2017 kl. 14.00 i Borgerforeningens Guldsal med en efterfølgende forfriskning og underholdning. Forberedelserne er godt i gang.

Årsberetningen vil bl.a. komme til at handle om det store projekt i efteråret, som havde til formål at flytte opgaver fra sekretariatet til udvalgene, således at konsulenten kan få mere tid til at varetage sine konsulentopgaver for foreningen og kommunen. Den kommer også til at handle om samarbejdet med kommunen nu og fremover og ikke mindst om de flotte resultater, der er opnået i foreningen, ikke mindst på grund af vores mange frivillige.

Regnskabet vil som noget nyt blive offentliggjort på foreningens hjemmeside, www.svsi.dk, ca. en uge inden generalforsamlingen.

Formanden og 3 af bestyrelsens medlemmer er på valg. Undertegnede og 2 bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Det er Leif W Christensen og Aage Nykjær Jensen. Hertil kommer det årlige valg af suppleanter og revisorer. Vi er i skrivende stund i gang med at afklare, om de fortsætter. Det er vores forventning, at der bliver behov for mindst en ny suppleant, så hvis du har lyst til en plads i bestyrelsen - enten som medlem eller suppleant - kan jeg kun opfordre dig til at kontakte mig.

 

Når vi snakker om de frivillige, så er det nok de færreste, som har en klar fornemmelse af, hvor mange steder i foreningen, at vi er helt afhængige af hjælpen fra vores frivillige. Vi har lige ved 100 frivillige, som varetager 139 jobs.

I får derfor her en kort oversigt.

 

40 holdledere og kontaktpersoner på alle de faste hold; de sørger uge efter uge for at være foreningens forlængede arm ud til de nu næsten 900 medlemmer. Næsten alle holdledere har også en suppleant, så der er flere om at løfte opgaven

5 aktivitetsudvalgsformænd, der holder sammen på de udvalg, hvor holdlederne er organiseret. Sammen med holdlederne har de ansvaret for at drive, administrere og udvikle deres udvalg. Blandt disse er en lunteudvalgsformand, der sammen med en anden frivillig, to gange årligt tager ud på 14 hold og sørger for opkrævning af kontingent.

8 motionsvenner, der tager hjem til medlemmer, som ikke er i stand til at komme til træning i foreningen.

7 motionsguider, som guider kronisk syge borgere i Svendborg Kommune over på et motionshold i SVSI, når de er færdige med deres genoptræningsperiode i kommunen.

5 stavgangsledere, der sørger for at få de forskellige grupper ud på gåture.

3 personer i PR udvalg, hvor der bliver der produceret annoncer, foldere og indstik, pressemeddelelser, artikler til Impulser, lavet nyhedsbreve samt et hav af oplysninger til foreningens hjemmeside.

1  fotograf, der er tilknyttet PR udvalget, som sørger for hvert år at få taget nye billeder af personer og de mange forskellige aktiviteter der tilbydes til brug for PR udvalgets arbejde

3 sekretariatsmedarbejdere , som passer telefonen, hjælper medlemmerne med tilmeldinger og betalinger, sender materiale ud til holdledere, svarer på alverdens spørgsmål og meget, meget, mere.

8 personer i ”Ture ud i det Blå” udvalg, som år efter år arrangerer 12 sommerture  -ud i det blå!

2 personer, der står for bestillingen af vores logotøj.

7 ”distriktsholdledere”, der to gange årligt tager ud på alle foreningens 14 luntehold, hvor de holder medlemsmøder med deltagerne.

3 hjælpetrænere på foreningens fire styrketræningshold. Her har vi fem mere på vej i januar/februar

2 hjælpere på vores luntehold på plejecentrene. I 2017 arbejder vi på at få hjælpere til alle seks hold.

3 personer i rekvisitudvalget, som holder styr på rekvisitterne i alle træningshallerne og sørger for at de bliver flyttet rundt, hvis der er brug for det

8 testpersoner, som organiserer og afvikler balancetest på 14 luntehold, fem basishold og et turbohold to gange om året.

5 personer i 2 arrangørgrupper, der arrangerer forskellige ture/rejser og kulturudflugter for foreningens medlemmer.

3 personer. der laver tombola og SVSI bod på GL. Torvedag og dertil en fast gruppe ad hoc hjælpere.

Ca. 20 ad hoc hjælpere, som vi kan kalde på til enkelte afgrænsede opgaver

1 revygruppe, der underholder os ved festlige lejligheder

7 mand stor bestyrelse, der lægger de store rammer og arbejder hårdt på hele tiden at være a jour med, hvad vores medlemmer gerne vil og hvordan fremtidens SVSI skal se ud. I bestyrelsen sidder også en webmaster, der sørger for ALT vedr. hjemmesiden – inkl. tilmeldingssystemer, holdoversigter, medlemskartoteket, foreningsarkivet og meget mere. Og der sidder en kasserer, der holder styr på alle ind – og udbetalinger og foreningens regnskab og budget.

 

Hvis der er opgaver, som du har lyst til at engagere dig i, hører jeg eller sekretariatet meget gerne fra dig.

 

Vi vil i den kommende tid specielt efterlyse frivillige til at arbejde med PR- og IT-opgaver. Du kan se stillingsannoncerne på hjemmesiden. Holdlederne er netop blevet bedt om at orientere holdene og et medlem af Indsatsgruppen tilbyder at besøge de hold, som ønsker det.

Så tag vel i mod opfordringerne. Vi har brug for din hjælp til vores til fælles bedste.

 

 

De bedste hilsner.

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

Formand

 Svendborg den 14. november 2016

 

Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.

Torsdag den 3. november var der møde i bestyrelsen. Vi fik bl.a. taget det første spadestik til generalforsamlingen i februar, fik set på foreningens økonomi og på status for vores udviklingsprojekt.

Generalforsamlingen holdes den 20. februar 2017 kl. 14.00 i Borgerforeningens Guldsal med en efterfølgende forfriskning og underholdning. Det bliver festligt, så sæt et kryds i kalenderen allerede nu.

Foreningens økonomi har det godt. Foreningen er som ventet blevet større og havde pr. 31. oktober 892 medlemmer – en stigning på 80 medlemmer siden nytår. En række nye hold har været medvirkende til det. Det har medført større udgifter til instruktører og leje af halplads, men også tilsvarende større indtægter fra deltagerne på holdene. Foreningens økonomi er således forsat i balance.

Bortset fra en mindre kontingentstigning til 150 kr. i 2017, som generalforsamlingen vedtog i februar 2016, bliver der i det kommende halvår ikke ændret på prisen for deltagelse på de forskellige hold. Med kontingentstigningen bliver der balance mellem kontingentindtægterne og udgifterne til for-eningens drift.

Styregruppen for udvikling af foreningen har beskrevet en række indsatsområder, som bl.a. skal gøre foreningen mere synlig internt i foreningen og overfor vores omgivelser. Der er imidlertid behov for flere mandetimer og knowhow til løsning af opgaverne, end bestyrelsen og de faste udvalg har mulighed for at afse. Der er derfor behov for, at flere medlemmer i foreningen giver en hånd med.

Vi vil i den kommende tid annoncere efter medlemmer, som vil gå ind i arbejdet. I første omgang drejer det sig om hjælpetræneropgaver, PR-opgaver og IT-opgaver, som er de mest presserende. Vi gør det dels ved annoncering på hjemmesiden dels ved besøg på de enkelte hold.

Så tag vel i mod opfordringerne. Vi har brug for din hjælp til fælles bedste.

De bedste hilsner.
Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell
Formand 


Svendborg den 10. juni 2016

Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.

Torsdag den 2. juni holdt bestyrelsen sit sidste møde inden sommerferien. På mødet fik vi sat gang i vores udviklingsprojekt.

Forud for mødet havde bestyrelsen et udbytterigt seminar med bistand fra DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund), som også
har hjulpet os i andre sammenhænge. Her fik vi indkredset målgruppen for vores projekt, udvalgt indsatsområderne og
drøftet organiseringen af projektet.

Der bliver 2 fokusområder. Vi vil gerne nå ud til endnu flere 60+ og vi vil gerne se lidt i krystalkuglen om hvad vores 60+ har af ønsker til idrætstilbud om 5 til 10 år, så vi får vores aktivitetstilbud tilpasset i tide.

Det første fokusområde – flere idrætsaktive 60+ - er helt i overensstemmelse med kommunens idrætspolitik, som "vil udnytte idrættens potentiale til bevægelsesglæde, udvikling, socialt samvær og folkesundhed for alle hele livet".

Ifølge Senior Idræts vedtægter skal vi "medvirke til at gennemføre kommunens idræts- og sundhedspolitik ved at tilbyde aktiviteter, der styrker fysisk aktivitet og det sociale samvær for seniorer i Svendborg Kommune".

Det passer også fint ind i Dansk Idræts Forbunds (DIF) målsætning for 2025, om at "50 procent af danskerne er medlem af en idrætsforening, og 75 procent af befolkningen er fysisk aktive".

Kommunens befolkningsstatistik indikerer, at der er noget at komme efter, da der bor ca. 14.000 borgere i Svendborg kommune, som er mellem 60 og 80 år gamle. Det svarer til omkring ¼ af borgerne i kommunen. Selvom der er mange idrætsforeninger og fitness-tilbud i kommunen og mange, som dyrker en eller anden form for selvorganiseret eller individuel idræt/motion, må der stadig være en stor (rest)gruppe, som kan få gavn af at dyrke motion.

Vi bruger efteråret til at forberede tilbuddene, geare organisationen til opgaven og gennemføre en målrettet markedsføring, således at motionstilbuddene kan få virkning fra januar 2017.

 

Vi har nedsat en styregruppe til formålet, som har følgende medlemmer:

                             Hans Ulrik Schaffalitzky – formand for foreningen og styregruppen 
                             Leif Christensen – bestyrelsesmedlem og medlem af PR-udvalget 
                            
Mogens Nielsen – medlem af PR-udvalget og holdleder. 
                            
Anne Fogt Petersen – instruktør

Gruppen holder et første forberedende møde inden sommerferien, mens det egentlig arbejde går i gang i august eller september.
Der bliver undervejs behov for at nedsætte arbejdsgrupper til afgrænsede opgaver. Vi ser frem til, at foreningens medlemmer vi
engagere sig i arbejdet.

Det andet fokusområde - idrætstilbud om 5 til 10 år – sættes i gang, når vi har styr på det første fokusområde, men vi håber at have en behovsanalyse klar til generalforsamlingen.

 

De bedste hilsner og ønsker om en god sommerferie

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

Formand

 Svendborg den 13. april 2016

 
Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.

 

Det vigtigste tema på bestyrelsens møde sidste torsdag handlede om udviklingen af klubben. Som nævnt i min beretning på generalforsamlingen vil bestyrelsen optimere bestyrelsesarbejdet. Endvidere vil vi tage bestik af fremtiden og gå i gang med at identificere indsatsområder, så foreningens tilbud matcher efterspørgslen.  Der bliver jo flere og flere af de ”gråhårede” og deres krav til fritidstilbuddene ændrer sig.

 

Vores første step var at optimere samarbejdet i bestyrelsen. Finde ud af, hvordan vi skaber et fælleskab, hvor der er plads til den enkeltes behov samtidig med, at bestyrelsen samarbejder som en dynamisk enhed, der får noget fra hånden. Det brugte vi en eftermiddag og aften på først i marts med bistand fra en konsulent fra Dansk Arbejder Idrætsforbund, DAI. Det blev en god og udbytterig dag.

 

På bestyrelsesmødet sidste torsdag tog vi så hul på planlægningen af udviklingsprojektet. Det vil også foregå med bistand fra DAI. I dag har næstformanden og jeg haft møde med DAI konsulenten herom. Der kan sættes ind rigtig mange steder både på de indre og de ydre linjer. Kunsten bliver at begrænse os og styre processen, så vi når målet.  Det bliver temaet på vores næste bestyrelsesmøde i maj.

 

Projektet vil forløbe over en længere periode og vi får undervejs helt sikkert brug for at trække på nogle af Jer i arbejdsgrupper, som skal udrede og gen-nemføre de forskellige fornyelser.

 

Allerede i dag kunne vi godt bruge lidt flere frivillige til nogle af vores aktiviteter og udvalg. Derfor har vi oprettet en ”Jobbank” på hjemmesiden, www.svsi.dk. Jeg vil foreslå, at du lige bruger et par minutter på hjemmesiden for at se, om der er noget, som kan friste dig.

 

På samme måde har vi på www.svsi.dk oprettet en oversigt over aktiviteter, hvor der er plads til flere deltagere. Vi kalder den ”Hvem vil lege mig os”. Her kan du gå direkte videre til tilmelding. Jeg vil foreslå, at du også her bruger et par minutter på at se, om der er noget, som kan friste dig.

 

 

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

Formand

 Svendborg den 9. marts 2016

 

 

Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.

Tak for et fint fremmøde til vores generalforsamling den 27. februar. Der kom næsten 110 medlemmer til mødet og stemningen var god. Det blev igen Bent Ramussen fra Ældrerådet, der med sædvanlig sikker hånd førte os gennem dagsorden for mødet.

Min beretning for året 2015 blev positivt modtaget. Sagt med få ord fortæller den, at det går rigtigt godt for foreningen. Foreningen vokser fortsat. Ved året slutning var vi 845 medlemmer. Beretningen fortæller også, at der er sket rigtigt meget i foreningen. Det gælder både de forskellige motions- og idrætsaktiviteter og i selve organisationen, hvor nye udvalg og arbejdsgrupper er oprettet og forretningsgangene trimmet.

Bestyrelsen finder det vigtigt, at vores aktivitetstilbud følger med tiden og at vi involverer flere medlemmer i foreningens opgaver, således at vi til enhver tid har det nødvendig mandskab. Vi vil derfor starte et udviklingsarbejde og har i budgettet for 2016 afsat et beløb til formålet.  Vi vil også sætte fokus på vore frivilliges opgaver og arbejdsvilkår, så arbejdet føles relevant og berigende.

Du kan læse beretningen i sin helhed i det vedhæftede bilag. Den vil om kort tid også kunne læses på foreningens hjemmeside, www.svsi.dk ved at vælge ”Foreningen” og derefter ”Generalforsamling”.

Regnskabet for 2015 viste et lille underskud og budgettet forventer et mindre overskud i 2016. Såvel regnskabet som budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkendte også, at medlemskontingentet hæves til 150 kr. i 2017, så det i højere grad dækker de basale udgifter til foreningens drift. Kontingentet har været uændret siden foreningens start i 2012. Til næste år vil vi offentliggøre regnskabet inden generalforsamlingen, så man har mulighed for at sætte sig ind i det.

Churt Pedersen blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Dorrit Pedersen, som ikke genopstillede. Resten af bestyrelsen fortsætter. Det samme gælder vores revisorer og revisorsuppleanten.
Bestyrelsen består herefter af følgende personer:

 

Hans Ulrik Schaffalitzky (formand)                        Bjarne Jørgensen

Aage Nykjær Jensen (næstformand)                     Leif Christensen

Churt Pedersen (kasserer)                                       Birthe Bergmann Sejrup (senior Idrætskonsulent))

Birgit S. Sørensen (sekretær)

Bernt Koch

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

Formand
 22. januar 2016

 

Kære medlem i Svendborg Senior Idræt.

Nu er der snart kun en måned til foreningens generalforsamling. Den holdes torsdag den 25. februar kl. 14. i Svendborg Idrætscenter. På generalforsamlingen sidste år blev det som bekendt besluttet at flytte foreningens generalforsamling fra 2. kvartal til februar, således at den lå tættere på starten af budgetåret.

Du vil modtage mødeindkaldelsen på mail omkring månedsskiftet, men allerede nu vil jeg da opfordre til, at du overvejer om en suppleantpost kunne være noget for dig. På nuværende tispunkt ser det ud til, at vi får brug for en ny suppleant. Suppleanter vælges for 1 år. Som suppleant bliver man inviteret med til bestyrelsesmøderne og får dermed et godt indblik i foreningens udvikling og drift.

Hvis du er interesseret eller bare nysgerrig er du velkommen til at kontakte mig eller et andet bestyrelsesmedlem. På vores hjemmeside, www.svsi.dk, kan du finde vores telefonnummer og mailadresse.

Regnskabet for 2015 er ved at være færdigt. Vi mangler lidt efterposteringer før vi har det endelige resultat. Som det ser ud i øjeblikket, kommer regnskabet næsten til at balancere. Om nogle dage ved vi mere præcist, om det bliver et lille overskud eller et lille underskud. Det ser således ud til, at vi klarer 2015 med skindet på næsen. Vi må dog samtidig konstatere, at der ikke er meget luft i budgetterne til at udvikle og afprøve nye og ændrede tilbud og løsninger, så foreningen hele tiden imødekommer efterspørgslen.  Der er jo velkendt, at ”ingen udvikling” i en virksomhed bliver ensbetydende med ”afvikling” og det bør vi undgå.  Vi ser frem til at få drøftet det på generalforsamlingen.

Det er ikke ensbetydende med, at vi har ligget på den lade side i 2015. Flere motionshold er kommet op at stå, organisationen er blevet optimeret og ikke mindst er der blevet flyttet flere opgaver og mere ansvar fra vores senioridrætskonsulent og ud i organisationen.  Vi er jo en forening, hvor medlemmernes indsats er afgørende for foreningens succes, og ikke en kommunal eller kommerciel virksomhed, hvor brugerne i højere grad kan tillade sig at være passive nydere.

Jeg glæder mig til at se mange af foreningens medlemmer til generalforsamlingen, hvor vores arrangementsudvalg har sørget for en festlig dag med både kaffe og kage samt underholdning.

 

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

Formand

Svendborg Senior Idræt | Svendborg Idrætshal, 1. sal, Ryttervej 70| 5700 Svendborg | Tlf.: +45 62233019